Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Et godt makkerpar

Samundervisning handler om, at I spiller hinanden gode, så begge jeres  kompetencer og tid gavner eleverne mest muligt. At være to i undervisningen gør ikke i sig selv en positiv forskel,  hvis ikke samarbejdet løbende udvikles og afstemmes.

De 6 strukturer sætter en ramme for fordelingen af roller og ansvar og det anbefales, at I såvidt muligt planlægger, gennemføre og evaluere undervisningen sammen, så I gør jeres deltagelse så meningsfuld og ligeværdig som mulig. Det kan være svært at gå konstruktivt ind i undervisning, du ikke selv har planlagt eller kender målet med.

Nedenfor kan I hente inspiration til, hvordan I kan kvalificere og afstemme jeres samarbejde, så I oplever tillid til hinanden og tryghed til at udvikle og lære sammen.

Skab en fælles forståelse

Samarbejde kan defineres som to eller flere personer, der reflekterer og handler sammen for at nå et fælles mål. Som regel vil der være flere mål i en undervisningssituation, fx faglige, sociale, elevers mål, underviserens mål mv. Det er afgørende, at I som undervisere løbende skaber en fælles forståelse af udfordringer, mål og handlemuligheder. Ellers risikerer I at komme til at modarbejde hinanden.

Når man underviser alene, kan man komme langt med selv at have undervisningens mål og form i hovedet, og det kan både opleves som besværligt og lærerigt at skulle forklare det til sin makker. Det er nødvendigt løbende at koordienre mening og handling ved at tale sammen. Ofte vil du også selv blive klogere af, at sætte ord på dine tanker og opdage dine egne indre kæpheste og selvfølgeligheder.

En samtale med af sæt i Analyseskema 1 kan være en god måde at indlede et samarbejde om et længere samundervisningsforløb på, da analyseprocessen kan hjælpe en fælles nuanceret forståelse af udfordringer, mål og handlemuligheder på vej.

I kan også tage en indledende snak om eksisterende rutiner, klasseregler, motivationssystemer tankerne bag, og hvordan de harmonerer med jeres værdier og læringssyn.

Ofte er det let at få øje på makkerens handlinger, og det kan nogen gange være sværere at forstå tankerne bag. Derfor er det vigtigt at afstemme værdier og handlinger for at kunne samarbejde.

Afklar rammebetingelserne for jeres samarbejde

I har som regel forskellige arbejdsbetingelser. Det sætter en ramme for, hvad I kan forvente jer af hinanden. Det er vigtigt, at I tydeliggør jeres arbejdsbetingelser, når I afstemmer forventninger til hinanden. Måske er den ene underviser lærer og har mange timer i klassen og den anden er ressourceperson eller pædagog med få timer i klassen og meget lidt forberedelsestid. Alle samarbejdskonstellationer er forskellige og derfor er det vigtigt, at I taler om hvordan, I kan samarbejde så ligeværdigt og aktivt som muligt inden for de konkrete rammer i arbejder indenfor.

Der skal selvfølgelig tages højde for, at I har forskellig funktion, uddannelse, kompetencer, opgavesammensætning. Det kan også være at helt lavpraktiske ting, som fx adgang til en computer, sætter en ramme for, hvordan I kan samarbejde om planlægning.     

Planlægning og koordinering

Der er aldrig tid nok til at planlægge undervisning, og skal man samarbejde, kan det nogle gange tage længere tid. Derfor handler det om at planlægge og koordinere smart. Det anbefales, at I bruger lidt tid på at mødes, mere tid på at planlægge i et deledokument og mest tid på at planlægge face to face, når I er i klassen.

I starten af et længere forløb kan være nødvendigt at bruge god tid på et møde, hvor I reflekterer over undervisningens overordnede mål, form og indhold samt strukturer og roller.

Herefter kan I planlægge effektivt i et deledokument, hvor I ikke er afhængige af at skulle mødes synkront. Det kan fx være en tråd på Teams eller et fælles Word-dokument på Onedrive.

Endelig kan I aftale faste rutiner i undervisningen som giver jer mulighed for at tale sammen (planlægge, evaluere). Det kan fx være når elever arbejder selv, læser mv.  

Afstem jeres kommunikation

I et effektivt og motiverende samarbejde er kommunikationen:

Ligeværdig

Ligeværdig kommunikation handler om at I kommunikerer med og om hinanden, som lige værdige voksne og professionelle, der gør deres bedste for at løse opgaven. Det kan forekomme jer at være en selvfølgelighed, men det kan også være rigtig svært, for eksempel i pressede situtioner, eller når I synes at modarbejde hinanden, for eksempel fordi I ikke har afstemt roller eller meningen med en aktivitet.

Ligeværdighed handler også om, at I værdisætter og respekterer hinandens perspektiver, som nogen der begge kan berige jeres håndtering af den fælles opgave.

Hyppig

I skal kommunikere hyppigt for løbende at afstemme mening og handling i undervisningen, der jo langt fra altid er til at forudsige. Reelt samarbejde består af fælles afstemt mening og handling. Det kan opleves som besværligt at skulle forklare sig ofte. Men det er nødvendigt, fordi vi tit overvurderer andres evne til at læse vores tanker. Jo bedre I kender hinanden, des mindre får I behov for at forklare for hinanden - I bliver mere effektive sammen med tiden. Vær opmærksom på, at det dog også kan være en begrænsning, da I kan blive blinde for jeres egne selvfølgeligheder, og I kan glemme at være nysgerrige på praksis.

Nysgerrig

En god makker klapper dig ikke bare på ryggen, men hjælper dig også med at tænke dig om for at udvikle praksis. Derfor skal I være nysgerrige på hinandens tanker og handlinger og undgå at forstå hinanden for hurtigt, som det hedder i kollegial vejledning. Gør det til en del af jeres samarbejdskultur, at I lytter og spørg til hinandens praksis, så  I bliver hinandens tilpas forstyrrende medspillende modspillere. Husk også at indrømme og grine af egne fejl, da det er med til at skabe en tryg læringsbane, hvor I får lyst til at eksperimentere sammen.     

Responsiv

At være responsiv betyder, at I løbende afstemmer konsekvenserne eller betydningen af jeres handlinger.

Eksempel "Jeg kunne ikke lade være med at kommentere på dit oplæg i undervisningen, fordi jeg tænkte, det ville hjælpe enkelte elever - men hvordan synes du, det virkede, og var det ok for dig?

At være responsiv kan også handle om at lære hinandens reaktioner at kende, fx hvad der er meget vigtigt for henholdsvis dig og din makker for at føle sig god i undervisningen, hvad der tricker jer og hvordan og hvornår I foretrækker at få feedback. Foretrækker I for eksempel, at I bare siger det, som det er, når tingene opstår, fordi I oplever en stor tillid og tryghed ved hinanden? Eller vil det være fordelagtigt også at tale lidt mere struktureret sammen på et møde, hvor I gør jer umage for at give hinanden konstruktiv feedback?

Tag temperaturen på og tal om jeres samarbejde

Udfyld dette samarbejdsskema som afsæt for en drøftelse af jeres samarbejde.

OG/ELLER tal om jeres kommunikation med afsæt i følgende spørgsmål:

1) Hvordan kommunikerer vi ligeværdigt med og om hinanden og er der noget vi kunne gøre mere af?

2) Kommunikerer vi hyppigt nok med hinanden før, under og efter undervisningen og er der noget vi kan gøre mere af for at gøre samarbejdet mere meningsfuldt for os begge?

3) Er vi gode til at lytte og spørge nysgerrigt til hinandens praksis, så vi får skabt en god ballance mellem rutine og udvikling/læring? Hvad fungerer godt og hvad kunne vi gøre mere af?

4) Hvordan evaluerer vi vores handlinger og indbyrdes interaktion i og efter undervisningen? Er der noget, vi med fordel kunne øve os på?